SteelPortalFrame EC3

SteelPortalFrame EC3 je program sloužící pro komplexní analýzu konstrukce a návrh ocelových průřezů, prvků, spojů a betonových základů ocelových jednolodních rámových konstrukcí – portálů podle norem řady Eurokód 3.
Program zahrnuje mimo jiné následující funkce:
- vytvoření zatěžovacích stavů a kombinací podle Eurokódu 0 a 1,
- návrh prvků ocelové rámové konstrukce podle Eurokódu 3-1-1,
- styčníky ocelové konstrukce podle Eurokódu 3-1-8,
- ztužující systém podle Eurokódu 3-1-1,
- návrh na účinky seizmicity podle Eurokódu 8,
- betonové základy podle Eurokódu 2-1 a Eurokódu 7-1,
- podrobné výkresy navržené konstrukce a detaily styčníků.

Czech RepublicProgram SteelPortalFrame EC3 je k dispozici v české verzi.

Podrobný popis návrhu rámů v programu SteelPortalFrame EC3

- Pružná lineární analýza, se zohledněním účinků druhého řádu.
- Zatížení stálé a proměnné sněhem a větrem.
- Seizmické zatížení.
- Veškeré kombinace zatížení podle Eurokódu 0.
- Analýza seizmické odezvy konstrukce metodou příčných sil a modální analýzou spektra odezvy.
- Posouzení prvků a průřezů ocelové konstrukce (příčle, sloupy, náběhy) v mezním stavu únosnosti včetně vzpěrné únosnosti a vlivu klopení.
- Posouzení průhybů v mezním stavu použitelnosti.
- Detailní návrh šroubových styčníků v rámovém rohu, vrcholu rámu a v kotvení do základové patky.
- Návrh vaznic.
- Návrh ztužení v rovině střechy a stěn.
- Návrh betonových základových patek.
- Podrobný výkres navržené konstrukce s detaily styčníků.

Funkce programu

Automatické generování geometrie konstrukce s minimálním množstvím zadávaných dat.
Veškerá nezbytná vstupní data jsou stále k dispozici v hlavním okně programu.
Analýza a posouzení reagují simultánně na změny ve vstupních datech. V případě nevyhovujícího návrhu je zobrazeno chybové hlášení. Chyba nebo OK se zobrazuje pro každý posuzovaný díl konstrukce zvlášť.
Je umožněna volba sady vstupních parametrů podle příslušné Národní přílohy Eurokódu, dále volba oblastí pro zatížení sněhem, větrem a seizmicitou.
Parametry materiálů a norem mohou být nastaveny individuálně.

Zatížení sněhem podle Eurokódu 1-1-3

Podle zobrazené mapy lze vybírat příslušnou sněhovou oblast a zadávat nadmořskou výšku, program dopočítává automaticky hodnotu zatížení sněhem na zemi.

Zatížení větrem podle Eurokódu 1-1-4

Lze zadat základní rychlost větru pro příslušnou větrovou oblast, součinitel turbulence, kategorii terénu a součinitel orografie, pro které program dopočítává automaticky hodnotu zatížení větrem. Dále je automaticky generováno zatížení větrem na vnější plochy. Program umožňuje také zadání vnitřního tlaku větru.

Seizmická zatížení podle Eurokódu 8

Podle zobrazené mapy lze vybírat příslušnou zónu seizmicity, typ spektra, typ základové půdy a třídu významu. Program automaticky dopočítá příslušné parametry pro analýzu seizmické odezvy konstrukce metodou příčných sil a modální analýzou spektra odezvy.

Analýza a návrh

Prutový model konstrukce pro lineární pružnou analýzu konečnými prvky s modifikovanými tuhostmi v místech náběhů. Zahrnutí imperfekcí pomocí náhradních sil.

Model pro analýzu ztužení konstrukce.

Grafické zobrazení diagramů vnitřních sil a deformací pro analyzované kombinace zatížení.

Program provádí úplné posouzení navržené konstrukce podle EN 1993-1-1 zahrnující klasifikaci průřezů, únosnost průřezů a prvků včetně případů ztráty stability vybočením v rovině, z roviny a prostorovým vzpěrem se zkroucením, pro ohýbané pruty také s vlivem klopení.
Návrh šroubových styčníků rámu podle EN 1993-1-8.

Návrh kotvení do základové patky podle EN 1993-1-8. Kotevní systém je ověřován také pro případ vztlaku. Připojení k patce může být kloubové nebo vetknuté.
Návrh betonových základových patek podle Eurokódu 2 a Eurokódu 7.

Tabulky profilů

Rozsáhlé tabulky vyráběných válcovaných profilů.
V návrhu lze použít také svařované profily, které definuje uživatel v zabudovaném editoru profilů.
Program po zadání profilu ihned přepočítává a ověřuje únosnost.

Výkresy konstrukce

Jsou generovány výkresy konstrukce a konstrukčních detailů styčníků. Editor umožňuje volit měřítko, vybírat zobrazené prvky, tisknout a exportovat do pdf, wmf a dxf.
Tisk na formáty A4, A3 a A2.

Náhled a tisk zprávy

Zprávu lze zobrazit v úplném náhledu. Obsahuje detailní popis výpočtů vždy s obecným vztahem a vztahem po dosazení hodnot včetně odkazů na příslušné články Eurokódů, diagramy, schémata konstrukce a styčníků.
Obsah zprávy lze volit výběrem pomocí zaškrtávacích políček.
Zpráva může být exportována do formátů pdf a doc.

Základní parametry programu

V základních parametrech programu lze zvolit příslušnou Národní přílohu, třídy použitých materiálů, parametry zatížení sněhem, větrem a seizmicitou.
Nastavení těchto parametrů je přehledně zobrazeno.

Uživatelská příručka

V menu programu je k dispozici kompletní uživatelská příručka ve formátu pdf.